Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 19. 8. 2019   
  Informace dle vyhl. 106/1999 Sb.n  


1. Oficiální název:

Obec Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 325


2. Důvod a způsob založení:

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Francova Lhota
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


3. Kontaktní spojení:

Obec Francova Lhota
756 14  Francova Lhota  čp. 325
Telefon: 571 458 237
Email: obec@francovalhota.cz
Internetové stránky: www.francovalhota.cz
Datová schránka: rmwbnxq

 4. Organizační struktura:

- starosta
- místostarosta
- účetní
- evidence obyvatel, administrativa
- obecní lesní
Zastupitelstvo Obce Francova Lhota má 15 členů
Rada Obce Francova Lhota má 5 členů


5. Bankovní spojení - základní běžný účet:

č.ú: 210 383 089/0300, ČSOB Vsetín


6. IČO:

00303755
 

7. DIČ:

CZ00303755


8. Žádost o informace můžete podat:

- osobně v kanceláři Obce Francova Lhota
- písemně na adresu: Obec Francova Lhota, 756 14  Francova Lhota 325
- využít služeb elektronické podatelny ( obec@francovalhota.cz)
- datovou schránkou – IDS rmwbnxq
Informace se zveřejňují těmito způsoby:
- na úřední desce obecního úřadu
- na elektronické úřední desce
- prostřednictvím internetových stránek obce
- ve Zpravodaji obce Francova Lhota
- na informačních tabulích
Zveřejňované informace:
-   usnesení z jednání Zastupitelstva obce Francova Lhota
-   obecně závazné vyhlášky Obce Francova Lhota
-   rozpočet Obce Francova Lhota
-   závěrečný účet Obce Francova Lhota


9. Příjem žádostí a dalších podání:


-  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

- Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je    vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

- Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

- Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Francova Lhota, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelně.

- Z podání musí být zřejmé:

a) kdo ji činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby ( je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele ( např. elektronická adresa)

b) jaká informace je požadována

c) kterému povinnému subjektu je určena ( OÚ Francova Lhota)
- Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

- V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

-  V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

- Lhůta k vyřízení žádosti dle vyhl. 106/1999 je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.
 
10. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.

- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.

- Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

-  V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností ( §7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů ( §10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní  úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Návody na řešení životních situací jsou popsány na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz


 12. Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
- zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
- zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- Obecně závazné vyhlášky obce Francova Lhota


13. Sazebník úhrad za poskytování informací

- Správní poplatky: zákon č. 274/2012 Sb. ze dne 18. července 2012, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Příspěvkové  organizace

Základní škola Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 190 
zsfrlhota@centrum.cz
www.zs-frlhota.cz

Mateřská škola Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 359
mat.skola@volny.cz
www.matskolafl.cz
 


 
Tiskopis Žádosti o informace poskytnuté dle vyhl. 106/1999 Sb.  ke stažení zde 
 

 Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 Výroční zpráva za rok 2018

 

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádost KAMIKA TRADING, s. r. o., č.j. 179/2019 ze dne 1.3.2019 a odpověď č.j. 182/2019 ze dne 4.3.2019 - zde

 

GeoMorava

...